Πολιτική ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.

Η Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πολιτών, δεσμεύεται στα εξής:
Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις Υπηρεσίες της καθώς και σε έργα ανάπτυξης, και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό της,

  • Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία της και την εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει,
  • Να ωριμάζει και σχεδιάζει κατάλληλα τα έργα τα οποία προτίθεται να εκτελέσει χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τεχνικές που προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές,
  • Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, καθώς και τη διαχείριση έργων σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς,
  • Να εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών της και των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
  • Να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις λειτουργίες της καθώς και τη διαχείριση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσίων συμβάσεων, των λειτουργιών της Νομαρχίας καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας,
  • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.